FAQ DISPLAYKODER

FAQ: DISPLAYKODER

Hovedmenu

Flammen slukkes unormalt – Temperaturen i pillemagasinet stiger

ILDEN ER GÅET UD

Denne alarm kommer hvis røgtemperaturen falder til under under minimumtemperaturen (accept temp) for at være tændt (f.eks.: 45 °C eller 50 °C). Mulige årsager hertil kan være:

 • For lidt brændstof. Forkert indstilling af pillemængde i forhold til brændværdi.
 • For meget brændstof. Flammen bliver kvalt.
 • Pillemagasinet er tomt, eller næsten! Så snart pilleniveauet er under overkant af åbningen til sneglen er pilletransporten ustabil.
 • Røgtemperaturføleren virker ikke eller måler forkert.

 

Ovnen brænder kun effektivt og ensartet såfremt brændkammeret er helt tæt.

 • Tjek luger og pakninger ved renselemme over og under brændkammeret.
 • Tjek dørpakningen: Luk døren med et stykke A4 papir mellem ovn og pakning. Papiret må ikke kunne fjernes når døren er lukket/låst. Tjek på alle sider.
  Tjek askeskuffens pakning på samme måde.
 • Tjek den excentriske del af dørlåsen; at den er låst i position.
 • Tjek at brændskålen er i korrekt position og hullerne heri ikke er tilstoppede.
 • Tjek at der er piller i pillemagasinet.

FEJLSØGNING

Start fejlsøgning?

I dette tilfælde er uheldige valg årsag til:

 • Alt for meget brændstof
 • Forkert indstilling af pillemængde i forhold til brændværdien.
 • Kvaliteten af pillerne og dermed brændværdi og restprodukter i pillerne stopper hullerne.

I disse tilfælde kan det være nyttigt:

 • Skift brændstoffet ud med en bedre kvalitet (DIN +, etc…)
 • Såfremt ilden går ud pga. tilstopning af hullerne over længere tid (7-8 timer), KAN det være tilstrækkeligt  at reducere pillemængden hvorimod; sker tilstopningen over 2-3 timer kan man prøve at øge omdrejningerne på røgsugeren.
 • Uanset hvad: Hvis årsagen er dårlig pillekvalitet får kunden stadig ikke noget godt ud af det, selvom VI får ovnen til at køre.

 

I dette tilfælde er uheldige valg årsag til:

 • For lidt brændstof
 • For meget luft.
 • Dårlig pillekvalitet.

I disse tilfælde kan det være nyttigt:

 • Skift brændstoffet ud med en bedre kvalitet (DIN +, etc…)
 • Såfremt flammen altid er lav, selv ved højeste brændtrin øges pillemængden og luften kontrolleres/justeres. Quick’n dirty.

Ovenstående problemer ses ikke på Active+ og meget sjældent på Active. På Easy anbefales det at gå frem efter Quick’n dirty metoden og for Pellet Box burde installationen være så gammel nu, at justeringer er overflødige.

FOR HØJ TEMPERATUR – PILLEMAGASIN OG/ELLER H2O

Denne alarm opstår når temperaturen på pillemagasinet overstiger 110°C og/eller vandet (HYDRO) overstiger 95°C

Fejlmeldingen kommer når:

 1. Ovnen har kørt mange timer på højeste brændtrin med rumblæserne på laveste indstilling.
 2. En pillekvalitet forårsager en overophedning af ovnens chassis.
 3. Pillemængden/forbrændingen er indstillet forkert hvilket medfører overophedning.
 4. Blokering af eller defekt rumblæser forhindrer samtidig nedkøling af ovnen.
 5. Termostatelementet er defekt.

For HYDRO Ovne:

 1. Vandet cirkulerer ikke i anlægget hvilket forårsager at kedlen koger.
 2. Termostatelementet Clickson 95° er forkert placeret og rører materiale en del varmere end 95°C

Luft i det hydrauliske system

 

FEJLSØGNING

Start fejlsøgning?

OVEROPHEDNING HYDRO (Only for ACTIVE SYSTEM devices)

95° overkogssikring har givet signal om overtemperatur.

 

FEJLSØGNING

Start fejlsøgning?

VANDPUMPEN KØRER IKKE (Kun ACTIVE SYSTEM ovne)

 FEJLSØGNING

Start fejlsøgning?

FLAMMEN ANTÆNDES IKKE

Fejlmeldingen A01 kommer, når ovnen ikke inden for 15 minutter efter opstart opnår en røgtemperatur på ca. 50°C.

Problemet kan opstå af følgende grunde:

 • “Falsk luft” kommer ind i brændkammeret via defekte pakninger ved glas, dør eller renselemme.
 • Problemer ved tilførsel af piller, herunder opstart med helt tom snegl.
 • Tændstav defekt.
 • Brændskål ikke rigtigt positioneret eller har tilstoppede huller.

FEJLSØGNING

Start fejlsøgning?

Når elektriske og mekaniske komponenter nu er kontrollerede og fundne I orden, må fejlen søges omkring brændskål, tændstavsmontage og friskluftindtag.

Typiske fejl i dette tilfælde er set i forholdene mellem afstanden fra tændstaven til spidsen af tændstavshylstret til brændskålen til pillerne. Derfor:

 • Fjern afstandsstykker for at bringe tændstavsspidsen tættere til spidsen af hylstret og tættere til brændskålen (ANTARES-VEGA-ASTRA-AURORA-MODULO). Fjern så mange, at spidsen næsten lige rører.
 • Bor tændstavshullet i brændskålen op til Ø 12 mm.
 • Tjek hullerne i tændstavshylstret. De skal være frie således der kan suges luft forbi tændstaven.
 • På NEW ACTIVE SYSTEM ovne (Ego-Star-Suite-Musa-Club), vær sikker på, at tændstavshylstret har de bageste huller uden for indsugningsrøret. (41200903900).

I dette tilfælde er røgtemperaturføleren den eneste årsag til fejlen. Måske starter ovnen op uden problemer, men efter de 15 minutter kommer A01 alligevel. Røgtemperaturmåleren er måske defekt.

For at tjekke røgtemperaturen, gå til INFO menuen eller tryk TEST knappen på nøddisplayet med den nederste knap på MAX.

Ved mistanke om fejlvisning, tjek:

 • Røgtemperaturføleren er rigtigt placeret og har ok kontakt til temperaturen
 • At føleren ikke er isoleret fra røgen ved snavs eller snask.
 • Føleren er korrekt monteret mht. polaritet. Den viser altid minimumtemperatur (30 °C) hvis den er forkert monteret. (BYT RØD & BLÅ)

NOTE: Røgtemperaturføleren er i dette tilfælde ikke defekt; var den det ville fejlmeddelelsen mere sandsynligt være A09

 

RØGTEMPERATUR FOR HØJ

Overophedning over en bestemt sikkerhedstemperatur mellem 250°C og 280°C afhængigt af ovntype. Årsagen til denne fejlmeddelelse kan være:

 • Billige piller kan indeholde andet end træ (lim, fortykningsmidler o.a.) som hæver temperaturen.
 • Masser af snavs og aske isolerer varmevekslerne, således ovnen ikke kan komme af med varmen. RENS OVNEN KOMPLET – det skulle nok have være gjort for længst?
 • Forkert indstilling af pillemængde får ovnen til altid at køre med for meget brændstof.

OVERTRYKSFEJL

Problemer med at komme af med luften UD af ovnen på grund af:

 • Røgrør/skorsten stoppet.
 • Andre fremmedlegemer i røgafgangen (fugl, rede, net, blade, bøger
 • Vinden slår ned i skorstenen.
 • Nedslag af kold luft i skorstenen. Kuldeprop.
 • Pressostaten defekt. Luftmængdemåleren defekt.

TJEK OG RET OVENSTÅENDE ELLER FORTSÆT MED FEJLSØGNINGSDIAGRAMMET HEREFTER.

FEJLSØGNING

Start fejlsøgning?

(Kun for ovne med ACTIVE SYSTEM)

Årsagen til alarm A06 er at ovnen ikke opnår den tilstrækkelige mængde luft til forbrændingen. Eller med andre ord: Der er fejl i forholdet mellem røgsugerens omdrejningstal og den målte luftmængde (l/min):

I parametertabellen for hver ovntype kan relationen for hvert brændtrin/omdrejningstal/luftmængde aflæses.    Mindst denne luftmængde skal være tilstede, ellers øger styringen omdrejningstallet på røgsugeren, for at opnå luftmængden.

Såfremt det ikke opnås inden for 15 minutter går ovnen i fejtilstand A06.

 

Eksempel:
En SOLAR i brændtrin 3, skal luftmængdemåleren måle 160 l/min som minimum, modsvarende røgsugerens referenceomdrejningstal, som tilfældigvis er 1,500

Under normale omstændigheder er dette et typisk forhold mellem omdrejninger og luftmængde. (Fjern sidste 0 i omdr./min og læg 10-25% til = ønskelig luftmængde. 1900 o/min ≈ 209-237 l/

Hvis røgsugeren må køre 1,900 o/min for at opnå 160 l/min, henleder det mistanken på et problem i at opnå tilstrækkeligt luft subsidiært problem med at blæse luften ud. Tjek straks: Stoppede huller i brændskålen, blokeringer i indsugningen, stoppet skorsten/sodpotte eller

Når røgsugeren når maximum (2.500 rpm); men stadig ikke kan garantere de 160 lt/min, kommer  alarm A06 (Der er fejl i forholdet mellem røgsugerens omdrejningstal og den målte luftmængde).

Følgende mulige årsager og fejlretning :

 • Dårlig installation. (Rum med undertryk uden friskluftindtag)
 • Dårlig pillekvalitet stopper hullerne i brændskålen.
 • Der er en utæthed et sted, således røgsugeren transporterer rette luftmængde, men luften er ikke målt af luftmåleren. Eks.: en renselem er ikke rigtigt lukket eller pakket, døren eller glasruden lækker luft ind i kammeret.
 • Luftmængdemåleren er snavset og måler derfor forkert. Sensoren er ACTIVE systemets mest følsomme enkeltkomponent. Derfor skal filteret (nettet) altid være på plads på indsugningsrøret. Sensoren må IKKE RØRES ELLER RENSES MED TRYKLUFT. For at rense sensoren, brug en naturhårspensel eller lign. PAS PÅ statisk elektricitet – IKKE KUNSTSTOF.
 • Luftmængdemåleren er beskadiget og måler derfor forkert antal liter/minut. MEGET KRITISK SITUATION: måleren virker tilsyneladende (i modsat fald ville ovnen give alarm A14). Kritisk, i tilfælde hvor den måler FOR MEGET ift. virkeligheden; derfor får forbrændingen FOR LIDT luft.   UDSKIFT LUFTMÆNGDEMÅLEREN!

 

FØLGENDE FEJLFINDING KAN ANVENDES I FEJLFINDING A06 OG A07

FEJLSØGNING

Start fejlsøgning?

(Kun for ovne med ACTIVE SYSTEM)

Denne alarm kan også kaldes “OPEN DOOR ALARM” og fortæller at røgsugeren kører fejlfrit men ikke formår at trække mere end 40 liter/minut gennem luftmængdemåleren.

Denne alarm kan opstå af følgende årsager:

 • Dør åben eller på klem.
 • Umuligt at trække luften gennem Ø50 luftindtaget på grund af en blokering (Legetøj, rumstøv har stoppet nettet, ved luftindtag fra det fri er luftkanalen stoppet af et fremmedlegeme, fugl.
 • Alle renselemme åbne. På ovne som POLAR, NOVA or ATHOS er renselemmen foran røgsugeren ret stor og har man glemt den eller skruet den forkert på efterlades en kæmpe åbning for luft, der ikke medtages i målingen.
 • Måleren begravet i snavs.

På NEW ACTIVE SYSTEM ovne (Ego-Star-Suite-Club-Musa m.fl.) er alarm A07 taget ud og kombineret med alarm A05 og kontrolleres udelukkende af luftmængdemåleren.

Dette fordi trykvagten ikke længere findes i disse ovne og funktionen er på indsugningssiden, således at hvis ikke tilstrækkelig luftmængde passerer luftmængdemåleren er det ENTEN: at den suger luften ind andet steds (dør eller utæthed) ELLER: at ovnen ikke kan komme af med luften på grund af tilstoppet skorsten eller sodveje.

FØLGENDE FEJLFINDING KAN ANVENDES I FEJLFINDING A06 OG A07

FEJLSØGNING

Start fejlsøgning?

FAN FAIL / SMOKE FAN

Årsagen til denne fejl er, at røgsugeren ikke virker. Kontrolleres ved antallet af omdrejninger, INFO eller nøddisplay.

Fejlen opstår af følgende årsager:

 • Røgsugeren er defekt.
 • Omdrejningstælleren er defekt.
 • Overophedning af motoren eller sikringen er gået (ACTIVE).
 • Fremmedlegeme i ventilatoren/ motoren blokeret. (aske, sod, fugl)

FEJLSØGNING

Start fejlsøgning?

FORBINDELSE AF OMDREJNINGSTÆLLEREN
For ovne med ACTIVE SYSTEM er der ikke mulighed for at forbinde ledningerne forkert, når man anvender de stik som følger med. For visse typer må man følge farven på ledningerne. (Musa Hydro m.fl.)

 

PELLET BOX® ovne må man sørge for at se hvordan den gamle er forbundet før man adskiller og skifter noget! Fra højre til venstre:  HVID – RØD – SORT.

Yderste venstre plads SKAL VÆRE UBRUGT!!

 

På HYDRO PELLET BOX® ovne er der en 4. BRUN ledning som forbindes som på tegningen, sammen med den RØDE.

På røgsuger 4160234 er forbindelsen til omdrejningstælleren integreret i motoren og skal blot forbindes efter farve.

På røgsuger 4160429 eller tilsvarende skal kablet og stikket fra hovedkortet genbruges og blot sættes i omdrejningstælleren på den nye.

RØGTEMPERATURFØLER

Årsagen til denne alarm er procentuelt fordelt således:

 • 90% føleren selv er defekt. Føleren er anbragt i et aggressivt miljø, varmt, og kan derfor gå i stykker.
 • 10% fejl i forbindelsen. Kan være stikforbindelsen eller hvordan de meget tynde ledninger har elektrisk kontakt inden i konnektoren. Føleren er IKKE defekt så. Derfor kontrollér, at føleren er ordentligt forbundet til hovedkortet.

Pas på!
De to ledninger (BLÅ and RØD) er  ( and +); så pas lige på at de vender korrekt i.f.t. diagrammet for den pågældende ovn.
Vedrørende ACTIVE SYSTEM ovne sikrer konnektoren at polariteten ikke vendes. I PELLET BOX ovne, er røgføleren direkte koblet til hovedkortet, så tjek lige at + og – er forbundet rigtigt.

TÆNDSTAV DEFEKT

Denne alarm opstår, når tændstaven ikke virker; nemlig ved at hovedkortet måler, at der ikke er elektrisk gennemgang i tændstaven.

Løsning

Skift tændstaven.


Pas på!!
Alarm A10 er blevet fjernet
 fra ovne med hovedkort 520206 (label på kortet) og  firmware version 540419 eller nyere. Tidligere målte styringen på den Ohm’ske modstand i tændstaven, hvilket gav flere fejl end der var reelt defekte tændstave. A10 er derfor helt fjernet fra ACTIVE+ .

(Kun for ACTIVE SYSTEM)

Denne alarm betyder at GEARMOTOREN VIRKER IKKE. Hovedkortet finder, at motoren ikke optager strømmen.

Løsning
Måleinstrument: tjek, at der kommer strøm til motoren, hvis ja, SKIFT MOTOREN.

(Kun for ACTIVE SYSTEM )

Denne alarm signalerer, at fjernbetjeningen er uden for rækkevidde i mere end tre timer.

Ovnen fortsætter med opvarmning på samme brændtrin. Ingen funktioner som ECO-stop, temperaturstyring eller TIMER funktioner kan forventes at fungere.

Hurtig løsning
Flyt fjernbetjeningen tættere på ovnen og gør en tilfældig kommando. Fejlen bør da forsvinde i løbet af 30 sekunder

Denne alarm er den eneste, som ikke behøver at blive RESET’et ved at sætte øverste knap på nøddisplayet på OFF.

Årsagen kan være:

 • Fjernbetjeningen længere væk end 5 meter.
 • Batterierne i fjernbetjeningen næsten slut.
 • Forstyrrelser eller direkte tab på frekvensen
 • Den lille antenne er bøjet, bukket eller spidsen rører metaldele.
 • Nøddisplay (som modtager) er defekt.

Start fejlsøgning?

(Kun for ACTIVE SYSTEM)

Alarmen A13 fortæller om en intern fejl i kommunikationen mellem hovedkortet og flere andre komponenter i ovnen.

Hovedkortet udfører kontinuerligt diagnose for alle komponenter.

Forstyrres denne diagnose eller signaler heri kommer alarm A13

A13 betyder ikke nødvendigvis,at hovedkortet er defekt men at noget er, kan eller har været galt med hovedkortet eller forbundne komponenter.

 

Tjek løse forbindelser overalt i ovnen.

Forbered, at hovedkortet nok skal skiftes. Mere detaljeret i den engelsksprogede servicemanual.

(Kun for ACTIVE SYSTEM))

Denne alarm betyder LUFTMÆNGDEMÅLEREN VIRKER IKKE.

Hovedkortet mangler kommunikation med luftmængdemåleren eller modtager uforståelige signaler.

 

ALLERFØRST!: Al berøring af fladkabel og stik mellem luftmængdemåler og hovedkort skal foregå med hovedafbryderen på OFF!

 • Tjek de elektriske forbindelser, at stikkene sidder rigtigt i.
 • Tjek LMM sidder rigtigt, at pilene vender ind imod brændkammeret og at fladkablet ikke løber langs med 220V ledninger.
 • I tvivlstilfælde om periodisk fejlfunktion er det bedre at udskifte måleren, selv om den tilsyneladende virker “godt nok”
 • HUSK: Den er det følsomste enkeltkomponent i ACTIVE ovnen.

 

Active +:

 • Luftmængdemåleren måler værdier <100 eller >900
 • < 100: der er overtryk/nedslag i skorstenen, som røgsugeren ikke kan overvinde.
 • >900: der er overvældende godt træk i skorstenen, eller TRAY & LAM, som har meget store røgsugere der på maksimalt omdrejningstal (udblæsning/rensning af brændskålen) kan overstige 900 i en kort periode.